TCK Madde 220 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesi, suç işlemek amacıyla örgüt kurmayı düzenlemektedir. Bu suç, ciddi cezai sonuçları olan önemli bir suç türüdür. Örgüt kurma suçu, yasal tanımı, cezası ve hukuki yönleriyle dikkat çekmektedir. Bu suçun ayrıntılarına ve ceza hukukundaki yeri incelendiğinde, dikkat çekici yargıtay kararları ve örnek davalar da değerlendirilmektedir. TCK Madde 220 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu, etkili bir şekilde incelenmesi gereken önemli bir hukuki konudur.

TCK Madde 220 Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesi, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunu düzenlemektedir. Bu madde, suç işlemek amacıyla bir örgüt kurmanın cezai yaptırımını içermektedir. TCK Madde 220 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu’nun detayları şunlardır:

Suçun Tanımı ve Cezası: TCK Madde 220’ye göre, suç işlemek amacıyla örgüt kuran kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Örgüt Kurma Suçu İşlemek: TCK Madde 220’ye göre, örgüt kurma suçu işlemek, örgütlenmiş bir yapı içerisinde suç işlemeyi planlamak, organize etmek veya bunlara yardım etmek anlamına gelir.

Örgüte Üye Olma Suçu: Madde 220’ye göre örgüte üye olma da ayrıca cezai bir suç olarak kabul edilir ve yine 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörülür.

TCK Madde 220 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu’nun cezaları oldukça ciddi olup, bu konuda dikkatli olunması gerekmektedir. Bu suçlarla ilgili yargıtay kararları ve örnek dava incelemeleri de bu madde kapsamında incelenmektedir. Bu suçlarla ilgili detaylı bilgi için uzman bir avukattan destek almak önemlidir.

Örgüt Kurma Suçu

Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) örgüt kurma suçu, belirli bir suç işlemek amacıyla kurulan yapılanmaları ifade eder. Bu suç, ciddi cezai yaptırımlara tabi tutulur ve caydırıcı bir etkiye sahiptir. TCK Madde 220 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu, sadece örgüt liderlerini değil, aynı zamanda örgüte üye olanları da kapsar.

TCK Madde 220 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu

 • TCK Madde 220’ye göre, örgüt kurma suçu işlemek, belirli suçları gerçekleştirmek amacıyla bir örgüt kurmak, yönetmek, örgüte katılmak veya örgüt adına faaliyet göstermek şeklinde tanımlanmıştır.
 • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, organize suçların önlenmesi için önemli bir konudur ve ciddi cezai yaptırımlar içerir.
 • Suçun cezası, örgütün niteliğine, işlediği suçlara, örgütün faaliyet süresine ve diğer etkenlere göre değişiklik gösterebilir.

Bu suçla ilgili detaylı bilgi için TCK Madde 220 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu konusunda uzman bir avukattan destek almanız önemlidir. Bu sayede haklarınızı tam anlamıyla koruyabilirsiniz.

Suçun Tanımı Ve Cezası

TCK Madde 220 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu’nun tanımı oldukça kapsamlıdır ve ciddi yaptırımları bulunmaktadır. Bu suçu işlemek, örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma gibi eylemleri kapsar.

Suçun Tanımı

TCK Madde 220’ye göre, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak gibi eylemler suç teşkil eder. Bu maddenin amacı, suç örgütlerinin faaliyetlerini engellemek ve suç işleme amacı güden örgütlere caydırıcı cezalar getirmektir.

Cezası

TCK Madde 220’ye göre örgüt kurma suçlarına ağır cezalar verilmektedir. Örgüt kurma suçunun cezası, 5 ila 10 yıl arasında hapis cezasını içerebilir. Ayrıca, suçun niteliğine göre bu ceza daha da artabilir. Suçun ciddiyeti ve örgütün faaliyetleri, cezanın belirlenmesinde etkili olmaktadır.

TCK Madde 220 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu, ciddi bir suç olduğu için yargı tarafından sıkı bir şekilde takip edilmekte ve caydırıcı cezalar verilmektedir.

Örgüt Kurma Suçu İşlemek

TCK Madde 220 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu, örgüt kurma eyleminin yaptırımlarını içeren ciddi bir suçtur. Bu suçu işlemek, yasal sonuçlar doğurabilir ve ciddi cezalara neden olabilir.

Örgüt Kurma Suçu İşlemek Durumunda:

 • Ceza İhlali: TCK Madde 220’ye göre örgüt kurma suçu işleyen kişiler, bu eylemi gerçekleştirdiklerinde ciddi yaptırımlarla karşılaşırlar.
 • Cezai Sorumluluk: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu işlediği kanıtlanan bireyler, cezai sorumlulukları doğrultusunda yargılanır ve cezalandırılır.
 • Ciddi Sonuçlar: Bu suçu işlemek, kişilerin özgürlüğünü tehdit etmek ve toplumda ciddi kaos ve huzursuzluk yaratmak anlamına gelir.
 • Yargıtay Kararları: Örgüt kurma suçu işlemek, Yargıtay kararlarına göre de ciddi şekilde cezalandırılan bir eylemdir.

TCK Madde 220 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu, bireylerin ve toplumun güvenliğini tehdit eden ciddi bir suç olduğundan, bu tür eylemlerden kaçınılması büyük önem taşır. Bu suçu işlememek ve suçun farkında olmak, toplumda huzurun ve güvenliğin korunmasına katkı sağlar.

Örgüte Üye Olma Suçu

Türk Ceza Kanunu Madde 220’ye göre, “bir örgütün faaliyetleri doğrultusunda suç işlemek amacıyla bilerek ve isteyerek örgüte üye olmak” suç teşkil etmektedir. TCK Madde 220 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu kapsamında örgüte üye olma, örgüt kurma suçunun bir parçası olarak kabul edilir.

Örgüte Üye Olma Suçuyla İlgili Bazı Hususlar

Örgüte üye olma suçuyla ilgili dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar şunlardır:

 • Örgüte üye olma suçu, örgütün suç işleme amacına destek olmayı hedefler.
 • TCK Madde 220 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu’nun bir unsuru olarak, örgüte üye olma suçu da ciddi cezaları beraberinde getirebilir.
 • Örgüte üye olma suçu işlendiğinde, bu durum örgüt kurma suçu ile birlikte ele alınarak yargılanır.
 • Örgüte üye olma suçu işleyen kişiler hakkında ağır cezalar talep edilebilir.

Örgüte Üye Olma Suçu ve Diğer Suçlar Arasındaki Farklar

Özellikler Örgüte Üye Olma Suçu Diğer Suçlar
Suç İşleme Amacı Örgüt faaliyetleri doğrultusunda suç işlemek amacıyla Genel suç işleme amacıyla
Ceza TCK Madde 220’ye göre ağır cezalar İlgili suça göre değişkenlik gösterir
Yargı Süreci Örgüt kurma suçu ile birlikte yargılanır Tek başına yargılanır

Örgüte üye olma suçu, örgüt kurma suçunun ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilir ve ciddi cezai yaptırımlar içerebilir. Bu nedenle, bu suçla ilgili her türlü adımın dikkatlice değerlendirilmesi ve uzman bir hukukçuyla iş birliği yapılması önemlidir.

Ceza Hukukunda Örgüt Kavramı

Ceza hukukunda “örgüt”, belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş kişilerin oluşturduğu yapılardır. TCK Madde 220 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu‘nda ise örgüt kavramı, suç işlemek amacıyla kurulan yapıları ifade eder.

Örgüt, genellikle hiyerarşik bir yapıya sahiptir ve belirli roller üstlenen üyelerden oluşur. Bu yapı, suç işlemek amacıyla kurulmuşsa, ilgili kişiler TCK Madde 220’ye göre cezalandırılır. Örgüt üyelerinin eylemleri birlikte gerçekleştirilir ve suç işlemek için önceden planlama yapılır.

Ceza hukukunda örgüt kavramı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun tespitinde ve yargılanmasında önemli bir rol oynar. Örgüt üyelerinin rolleri, bu yapıların işleyişi ve amaçları üzerindeki bilgi sahibi olmak, ilgili suçun hukuki boyutunu daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Bu kapsamda, örgüt kavramının doğru anlaşılması ve yargılamalarda dikkate alınması, hukukun uygulanmasında önem arz etmektedir.

Yargıtay Kararlarına Göre Örgüt Kurma Suçu

TCK Madde 220 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu’nda Yargıtay’ın verdiği kararlar, suçun unsurlarının belirlenmesinde ve yargılama süreçlerinde oldukça önemlidir. Yargıtay’ın kararlarına göre örgüt kurma suçuyla ilgili bazı belirleyici unsurlar bulunmaktadır:

Örgüt Olma Unsuru: Yargıtay kararlarına göre, suç işlemek amacıyla kurulan örgütün, belirli bir sürekliliğe sahip olması ve en az üç kişiden oluşması gerektiği vurgulanmaktadır.

Suç İşleme Amacı: Yargıtay, örgüt kurma suçunda örgütün ana amacının suç işlemek olduğu konusunda kararlıdır. Bu nedenle suç işleme amacının örgütün faaliyetlerinin temelini oluşturduğunu belirtmek önemlidir.

Hareket ve Eylem: Yargıtay’ın kararlarına göre, örgüt kurma suçu için sadece örgütün varlığı yeterli değildir. Örgütün eylem halinde olması, suç işlemek için plan ve organize olması da suçun unsurları arasındadır.

Yargıtay’ın belirlediği bu unsurlar, örgüt kurma suçuyla ilgili yargı süreçlerinin şekillenmesinde ve karar verilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuyla ilgili davalarda Yargıtay kararları detaylı bir şekilde incelenmeli ve dikkate alınmalıdır. Bu sayede hukuki süreç adaletli bir şekilde yürütülebilir.

Örgüt Kurma Suçunun İşlenmesi Halinde Alınacak İşlem

TCK Madde 220 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu’nun işlenmesi durumunda alınacak işlemler şunlardır:

Soruşturma Aşaması: İlk olarak, suçun işlendiğine dair şüphe duyulması durumunda, adli makamlar soruşturma başlatır. Bu aşamada, suçun delilleri toplanır ve şüpheliler ifadeleri alınır.

İddianame Düzenlenmesi: Soruşturma sonucunda suçun işlendiğine dair yeterli delil bulunması durumunda, iddianame düzenlenir ve dava açılır. İddianamede suçun unsurları ve deliller detaylı bir şekilde yer alır.

Mahkeme Süreci: Dava açıldıktan sonra, mahkeme süreci başlar. Tarafların savunmaları alınır, deliller değerlendirilir ve mahkeme kararını verir.

Cezai Yaptırım: Örgüt kurma suçu işleyenler, TCK Madde 220’ye göre cezalandırılırlar. Cezalar, suçun niteliğine ve işlenme şekline göre değişebilir. Bu suçtan dolayı hapis cezası ve para cezası verilir.

Örgüt kurma suçunun işlenmesi halinde alınacak işlemler yasal süreç dahilinde ilerler ve ilgili kişilerin savunma hakları saklı tutulur.

Örgüt Kurma Suçuyla İlgili Örnek Dava İncelemesi

TCK Madde 220 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu kapsamında gerçekleşen davalardan birine göz atalım. Örnek olarak, X şehrinde faaliyet gösteren Y suç örgütü, uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla örgütlenmiş ve bu doğrultuda suç işlemiş olabilir. Mahkeme sürecinde, örgüt üyelerinin iletişim trafiği, toplantı noktaları, suçun planlanma aşamaları detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Örgüt Kurma Suçu İle İlgili İncelenen Unsurlar:

 • Örgütün hiyerarşik yapısı ve görev dağılımı
 • Suçun işlenmesi için önceden alınan kararlar
 • İlgili kişilerin suça katılım dereceleri
 • Suçun işlenmesi sırasında kullanılan iletişim araçları
 • Örgütün faaliyet gösterdiği süreç ve bölgeler

Bu dava incelenmesi, TCK Madde 220 kapsamında yargılanan örgüt kurma suçunun detaylarını ortaya koymaktadır. Yargı kararlarına göre, suç örgütü üyeleri, örgüt kurma suçu işlemekten dolayı ağır cezalara çarptırılmıştır. Bu örnek dava, örgüt kurma suçuyla ilgili yargı sürecinin nasıl işlediği ve hangi unsurların dikkate alındığını göstermesi bakımından oldukça bilgilendiricidir.

Sıkça Sorulan Sorular

TCK Madde 220 Ne Anlama Gelir?

Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesi, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunu düzenler. Bu madde, kişilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmalarını yasaklar ve bu eylemi suç olarak tanımlar.

TCK Madde 220’ye Göre Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Ne Kadar Ceza Alır?

Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesine göre, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu işleyen kişiler, 7 ila 12 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılabilirler. Bu ceza, örgütün faaliyeti, amaçları ve suç teşkil eden diğer unsurlar dikkate alınarak belirlenir.

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu Hangi Durumlarda İşlenmiş Olur?

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu, kişilerin birlikte hareket ederek irtikap halinde suç işleme amacıyla örgütlenmeleri durumunda işlenmiş olur. Bu durumda örgütlenme, suç faaliyetlerini kolaylaştırmak ve organize etmek amacıyla gerçekleşebilir.

TCK Madde 220’ye Göre Örgüt Kavramı Nasıl Tanımlanır?

Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesine göre örgüt, belirli bir süreklilik arz eden, en az üç kişiden oluşan ve suç işlemek amacıyla kurulan birliktelik olarak tanımlanır. Bu suçu oluşturan örgüt, amacına ulaşmak için planlı ve sistemli bir şekilde hareket eder.

KAYNAK : Av. Burak Temizer- Burak Temizer Hukuk Bürosu- Nişantaşı-Şişli-İstanbul

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir