Ceza Hukukunda İstinaf Yoluyla Temyiz Süreci

Ceza hukuku, adil bir yargı sürecinin en temel yapı taşlarından biridir ve bu sürecin önemli bir parçası da istinaf yoluyla temyiz mekanizmasıdır. Pek çok kişi için karmaşık ve anlaşılması güç olan bu süreç, adaletin sağlanmasında kritik bir role sahiptir. İstinaf yolu nedir, ne şekilde işler ve hangi kurallara tabidir; temyiz başvurusu için gereken usul ve esaslar nelerdir? İstinaf mahkemelerindeki yargılama süreçleri nasıl işler ve alınan kararların bireylerin hayatlarına etkileri ne olabilir? Bu yazıda, istinaf yoluyla temyiz sürecinin tüm detaylarına, ceza hukuku çerçevesinde derinlemesine bir bakış atacağız ve karşılaşabileceğiniz tüm adımları, anlaşılır bir şekilde ele alacağız.

İstinaf Yolu Nedir ve Nasıl İşler?

Ceza hukuku, bireylerin devlete karşı işlemiş olduğu suçlar neticesinde uygulanacak yaptırımları belirleyen bir hukuk dalıdır. Suçun niteliğine göre farklı mahkeme süreçleri işler ve kararlar verilir. Bu kararlardan rahatsız olan taraf, bazı durumlarda kararı üst bir mahkemeye taşıyarak gözden geçirilmesini isteyebilir. İşte bu aşamada istinaf yolu devreye girer.

İstinaf yolu, bir mahkeme kararının, bölge adliye mahkemelerinde tekrar incelenmesi yöntemidir. Asliye ceza mahkemeleri veya ağır ceza mahkemelerinde verilen kararlar, belirli şartlar altında, daha yüksek bir mahkeme olan istinaf mahkemelerinde gözden geçirilir. Ceza hukuku içinde önemli bir yer tutan istinaf süreci, adil yargılamanın temel taşlarından biridir ve şu şekilde işler:

 1. Başvuru: Kararın tarafı, kararın tebliğinden itibaren belirlenen süre içinde istinaf başvurusunda bulunabilir.
 2. İnceleme: Bölge adliye mahkemesi istinaf başvurusunu öncelikle usul yönünden inceler ve başvurunun şartlara uygunluğunu değerlendirir.
 3. Karar: Usule uygun bulunan davalarda esas hakkında inceleme yapılır ve yeni bir karar verilir.

Bu süreçte dikkate alınması gereken önemli bir nokta, istinaf başvuru sürelerinin kesin olduğudur. Dolayısıyla, süresi içinde yapılmayan başvurular reddedilir ve bu durumda karar kesinleşir. Ceza hukuku kapsamında, adalete erişim ve hukuki hakların korunması açısından istinaf yolu kritik bir mekanizmadır.

Temyiz Başvurusunun Usul ve Esasları

Ceza hukuku süreçlerinde, mahkemenin verdiği karara itiraz etmek adına yapılan temyiz başvurusu, birtakım usul ve esasları içerir. Temyiz, davanın daha üst bir mahkeme tarafından tekrar incelenmesi talebidir ve ceza hukuku içerisinde önemli bir yer tutar. İşte temyiz başvurusunun usul ve esaslarına dair bilinmesi gerekenler:

 • Temyiz Süresi: Yerel mahkemenin verdiği karar, kararın taraflara tebliği edilmesinin ardından belirli bir süre içerisinde temyiz edilebilir. Bu süre, genellikle kararın tebliğinden itibaren 7 günlük bir zaman dilimidir.
 • Yetkili Mahkeme: Temyiz başvurusunda bulunulacak mahkeme, verilen kararın türüne göre değişiklik gösterebilir. Genellikle ağır ceza mahkemelerinden çıkan kararlar için bölge adliye mahkemelerine başvuru yapılması gerekir.
 • Temyiz Dilekçesi: Temyiz başvurusu, belirli bir usul dahilinde yazılan temyiz dilekçesiyle yapılır. Dilekçede kararın hangi sebeplerle yanlış olduğu ve hangi kanuni haklara dayandığı açıkça ifade edilmelidir.
 • Deliller: Temyiz sürecinde, ilk mahkemede sunulan delillerin yanı sıra yeni deliller de sunulabilir. Ancak bu delillerin temyiz başvurusu sırasında sunulmasının mümkün olmadığı durumlar hariç, genellikle kabul edilmez.
 • Kesinleşme Durumu: Eğer temyiz başvurusu usulüne uygun olarak yapılmaz veya süresinde yapılmazsa, yerel mahkeme kararı kesinleşir ve uygulamaya konulur.

Bu adımlar dikkatlice atıldığında, temyiz süreci ceza hukuku içinde adil bir yargılanmayı temin etme şansını arttırır. Temyiz süreci karmaşık olabilir ve bu nedenle bir avukatın rehberliği önem kazanır. Temyiz başvurusu, sadece kararı veren mahkeme tarafından değil, aynı zamanda başvuru sahibi tarafından da titizlikle hazırlanmalı ve sürecin her aşamasında usulüne uygun hareket edilmelidir.

İstinaf Mahkemelerinde Yargılama Aşamaları

Ceza hukuku, adaletin tecelli ettiği önemli bir hukuk dalıdır. Bu süreçte, istinaf mahkemeleri, verilen kararlar üzerinde detaylı bir inceleme ve değerlendirme fırsatı sunar. İstinaf mahkemelerinde yargılama aşamalarını etraflıca anlamak, adalet arayışında bireylere rehberlik eder. İşte bu aşamalar:

 1. Dosyanın İncelemeye Alınması:
  • İlk aşama, temyiz başvurusu yapıldıktan sonra istinaf mahkemesi tarafından dosyanın incelenmeye alınmasıdır. Bu süreçte, dosyadaki tüm belge ve deliller titizlikle gözden geçirilir.
 2. Yazılı Savunma ve Delil Sunumu:
  • Taraflar, kendi savunmalarını yazılı olarak mahkemeye sunarlar. Ayrıca delillerini de bu aşamada mahkemeye iletebilirler.
 3. Duruşmanın Yapılması:
  • Gerekli görüldüğünde, tarafların ve tanıkların dinlenildiği, delillerin ayrıntılı olarak değerlendirildiği bir duruşma düzenlenir. Ancak her istinaf başvurusu için duruşma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 4. Karar Aşaması:
  • Yargılama, toplanan deliller ve yapılan savunmalar doğrultusunda değerlendirmelerin tamamlanmasından sonra istinaf mahkemesi tarafından verilen kararla sonuç bulur.

Bu süreçte, ceza hukuku ilkelerine bağlılık ve objektif bir değerlendirme oldukça önemlidir. İstinaf mahkemeleri, adil yargılanma hakkının temel unsurlarından biri olarak görev yapar. Genellikle, ilk derece mahkemesinin kararına ilişkin eksikliklerin giderildiği veya hatalı uygulamaların düzeltildiği bir temyiz merciidir. Bu nedenle, istinaf süreci, ceza yargılamaları içerisinde adalete ulaşmada kritik bir role sahiptir.

İstinaf Kararının Sonuçları ve Yeniden Temyiz İmkanı

Ceza hukuku alanında, istinaf kararının sonuçları genellikle davanın geleceğini belirleyen önemli dönüm noktalarıdır. İstinaf mahkemesi tarafından verilen karar, şu sonuçları doğurabilir:

 • Onama: Eğer istinaf mahkemesi, birinci derece mahkemesinin kararını uygun bulursa, bu kararı onama yoluyla tasdik eder. Bunun anlamı, mahkemenin kararının hukuki ve usul açısından doğru olduğuna kanaat getirildiği, ve kararın değişmeden uygulanmasına devam edileceğidir.
 • Bozma: İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararında hukuki bir yanlışlık ya da usul eksikliği bulursa, bu kararı bozabilir. Bozma kararı aldığında, dava yeniden birinci derece mahkemesinde görülmek üzere gönderilir.
 • Düzeltme: Bazı durumlarda, istinaf mahkemesi kararı onar, ancak cezanın süresinde düzeltme yapma yoluna gidebilir.

İstinaf kararı ile ilgili olarak, kararın taraflarca kabul edilip edilmediğine bağlı olarak, ceza hukuku sisteminde “yeniden temyiz” yani “temyizin temyizi” imkanı da bulunur. Bu süreç içerisinde, istinaf mahkemesinin verdiği karara karşı Yargıtay’a başvurulabilir. Ancak, bu seçeneğin kullanılabilmesi için istinafın bozma ya da değiştirme gibi belirli kararlarına karşı olması ve kanuni süre içinde Yargıtay’a başvurulması gerekir.

Etki Alanları:

 • Yargılama sürecinin uzaması
 • Adaletin erişim hızı
 • Hukuki belirsizliğin giderilmesi

Sonuç olarak, istinaf kararlarının hem bireysel dava sonuçları hem de genel olarak ceza hukuku pratikleri üzerinde büyük etkileri vardır ve yargılama sürecinde önemli bir basamaktır. Bu nedenle, istinaf kararları ve bu kararlara karşı olan yeniden temyiz imkanları, dava süreçlerini doğru yönetmek adına avukatlar ve müvekkilleri tarafından iyi anlaşılmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Ceza hukukunda istinaf nedir?

İstinaf, bir mahkeme kararının, daha üst bir derecedeki bir mahkeme tarafından incelenmesi işlemidir. Ceza hukukunda, birinci derece mahkemelerince verilen ve kesin olmayan kararlar, kararın tarafı olan kişiler tarafından, kanun yollarından biri olan istinaf yoluyla bölge adliye mahkemelerinde tekrar incelenebilir. Bu işlem, adil bir yargılamayı garanti altına almak ve hatalı kararların düzeltilmesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. İstinaf başvurusu, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren belli bir süre içinde yapılmalıdır.

İstinaf başvurusu için hangi süreçler izlenmelidir?

İstinaf başvurusu yapacak olan kişi, kararın kendisine tebliğinden itibaren Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda belirtilen süre içinde, yani genellikle 7 günlük süre zarfında, kararı veren mahkemeye bir dilekçe ile başvurmalıdır. Bu dilekçede, istinafa tabi tutulması istenen kararın nedenleri ve hukuki dayanakları açıkça belirtilmelidir. Başvurunun kabul edilmesinin ardından dosya, inceleme yapacak olan bölge adliye mahkemesine gönderilir ve süreç resmi olarak başlatılmış olur.

Temyiz ile istinaf arasındaki farklar nelerdir?

Temyiz ve istinaf, her ikisi de mahkeme kararlarına itiraz etmek için kullanılan hukuki yollardır ancak aralarında bazı farklar bulunmaktadır. İstinaf, bölge adliye mahkemelerinde görüşülür ve esasen kararın usul ve yasaya uygunluğu ile delillerin yeniden değerlendirilmesini içerir. Buna karşın, temyiz yoluyla yapılan başvurular Yargıtay tarafından ele alınır ve daha çok hukuki ve yasal yorumlamalar üzerinde yoğunlaşır. Ayrıca, belli suçlar ve cezalar için istinaf yoluna gidilemezken, temyiz hemen hemen her türlü karara karşı kullanılabilecek genel bir başvuru yoludur.

İstinaf süreci ne kadar sürebilir?

İstinaf sürecinin süresi, dosyanın karmaşıklığına, delil durumuna ve mahkemenin iş yüküne göre değişkenlik gösterir. Bölge adliye mahkemeleri, dosyanın kendilerine ulaşmasından sonra belirli bir zaman dilimi içinde karar vermekle yükümlüdürler; ancak bu süreç çoğunlukla birkaç ayı bulabilir. Üst mahkeme, gerekli görülmesi halinde ek delil talebinde bulunabilir veya duruşma açabilir ki bu durumlar da sürecin uzamasına neden olabilir.

İstinaf başvurusu reddedilirse ne olur?

İstinaf başvurusunun reddedilmesi durumunda, kişinin karara karşı başvurabileceği son kanun yolu olan temyiz hakkı bulunmaktadır. İstinaf mahkemesinin verdiği karar, tarafınca kesinleşmediği sürece, temyiz yolu açıktır. Temyiz başvurusu, istinaf mahkemesinin kararının tebliğinden itibaren 15 günlük süre zarfında Yargıtay’a yapılabilir ve bu da tüm dosyanın Yargıtay tarafından incelenmesini sağlar. Ancak istinaf mahkemesi tarafından verilen kararın onanması durumunda, mahkemenin kararı kesinleşir ve hukuki süreç tamamlanmış olur.

KAYNAK : Av. Burak Temizer- Burak Temizer Hukuk Bürosu- Nişantaşı-Şişli-İstanbul

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir